ผู้นำด้านให้คำปรึกษา
และฝึกอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ

บริการของทางเรา

ข่าวสารล่าสุด

► มาตรฐาน IATF 16949 จะประกาศใช้เดือนตุลาคมนี้ สั่งซื้อหนังสือคู่มือ IATF 16949 รับสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม 'ฟรี' สนใจบริการฝึกอบรม/ให้คำปรึกษาติดต่อ Q&A Quality ได้ที่นี่

บริการของเรา

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

แปลเอกสาร

แปลเอกสาร

บริการของเรา

บริษัท คิวแอนด์เอ ควอลิตี้ แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา ให้บริการให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านความปลอดภัยอาหาร ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ในการจัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ กับทางบริษัทด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของที่ปรึกษาจากเรา โดยเริ่มขั้นตอนตั้งแต่การเรียนรู้ระบบจนไปถึงขั้นตอนของการขอการรับการรับรองจาก Certify body

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความสำคัญของระบบมาตรฐานคุณภาพสากล

 • ผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
 • เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก
 • สร้างธุรกิจให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า และเป็นผู้นำ
 • ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า/บริการ และการบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • สร้างพื้นฐานในการทำงานให้มีคุณภาพ เพื่อจะก้าวไปสู่ TQM
 • ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า และส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา
 • การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นมาตรฐาน และพนักงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกำหนด
 • มีการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • มีเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกที่เป็นมาตรฐาน และมีการควบคุมครบวงจร
 • พนักงานเข้าใจบทบาทการทำงาน และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

มาตรฐานที่ให้บริการ

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • IATF 16949
 • มอก.18001
 • ISO 50001
 • GMP
 • HACCP
 • BRC
 • IFS
 • BRC Packaging
 • ISO 22000
 • ISO 26000
 • ISO/IEC 17025

ฯลฯ